Re: [Bug: 21.4.21] xemacs segfaults when doing "ls -l" in shell buffer on 64-bit ubuntu linux 8.04