Use XkbKeycodeToKeysym instead of obsolete XKeycodeToKeysym