Re: Use XkbKeycodeToKeysym instead of obsolete XKeycodeToKeysym