Re: french =?utf-8?B?xZM=?=: only oei --> =?utf-8?B?xZM=?=i and oeu --> =?utf-8?B?xZM=?=u